• سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت

استفاده از سیم و کابل آلومینیوم به عنوان مناسب ترین جایگزین کابل های مسی در چند سال اخیر برای صنایع تولید و توزیع برق رایج شده است . 

کابل آلومینومی در دو مدل کابل زمینی و کابل خودنگهدار در بازار داخلی عرضه می شود.

کابل آلومینیوم برای توزیع برق در ساختمان های مسکونی، خطوط انتقال نیرو، توزیع برق محلی و همچنین برای سیم کشی برق بعضی از هواپیماها

استفاده می شود. سیم آلومینیوم به نسبت سیم های مسی مقاومت بیشتری دارند و خیلی از افراد فکر می کردند استفاده از کابل آلومینیومی به

جای کابل مسی باعث افت ولتاژ و جریان برق و زیاد شدن دمای کابل شود.

اما این طرز فکر اشتباه بود و در زمان بسیار کمی استفاده از کابل آلومینیومی خودنگهدار برای صنعت برق رونق گرفت. در واقع اگر برای انتخاب سیم

و کابل آلومینیومی هم استانداردهای ساخت آنها را در نظر بگیریم می توان جایگزین مناسبی را به جای کابل های مسی انتخاب کرد.

آرسام الکتریک

سیم و کابل،سیم و کابل ارت،سیم،کابل